iit eit
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวลดาวัลย์ สุขเกษม

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวมัทณา แพงทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสมคิด ราชพันธ์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

พันจ่าเอกไกรศร คูณทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

จ่าเอกประดับเกียรติ ประสมทอง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นางสาวสุภารัตน์ สิงห์เรือง

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายชาติชาย สีหล้า

นัดจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสายทอง ตู้ทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววิชุดา ศรประสิทธิ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสุรชัย พันธ์นิล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมสุข แก้วนวล

คนสวน (ผู้มีทักษะ)

นายวิสันต์ แท่นคำ

ช่างปูน (ผู้มีทักษะ)

นายสุประดิษ แท่นคำ

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายหนูการ ธงไชย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายขันทอง ธิญารัญ

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นายหนูกร บัวลา

พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)

นายอิทธิพล ฉัตรสุวรรณ

พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)

นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วนวล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายพีรพล ดาราช

คนงานทั่วไป

นางสาวสุดารักษ์ จดจำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโกวิทย์ ศรประสิทธิ์

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ