Hot News :
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวลดาวัลย์ สุขเกษม

นิติกรชำนาญการ

นางนันทิญา รัตนางกูร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสมคิด ราชพันธ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าสิบตรีสีเนียม มหาชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกประดับเกียรติ ประสมทอง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุภารัตน์ สิงห์เรือง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายชาติชาย สีหล้า

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสายทอง ตู้ทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววิชุดา ศรประสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรชัย พันธ์นิล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมสุข แก้วนวล

คนสวน (ผู้มีทักษะ)

นายวิสันต์ แท่นคำ

ช่างปูน (ผู้มีทักษะ)

นายสุประดิษ แท่นคำ

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายหนูการ ธงไชย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายขันทอง ธิญารัญ

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

นายหนูกร บัวลา

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน)

นายอิทธิพล ฉัตรสุวรรณ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน)

นายยุทธกร ลือเดช

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ