ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริกและอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแมด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลบ้านแมด ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564

นายเสา หลายพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 อปท.บริหารจัดการพลังงานปี 2564 เป้าหมายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 50 คน เพื่อประชุมปลุกและปรับปรุงแผนสร้างความเข้มแข็ง อปท. ปี 2563 และประชุมปลุกปรับแผนต่อยอดโรงเรียนพลังงานชุมชน ปี 2563

คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนในเขตตำบลบ้านแมด ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานวัดป่าหนองขามใหญาเจริญธรรม บ้านหนองขามใหญ่ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ร่วมพิธีบำเพ็ญและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดจัดโครงการประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดร่วมกับธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านแมด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ตัวแทน อสม.ตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ระหว่างวันที่ 20 - 20 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5/2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564  พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุประจำปี โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมดพร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ