Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมประปาหมู่บ้าน(ขั้นสูง)) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่14 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่คณะผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้สามารถควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ตลอดจนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราห์ปัญหากิจการประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแมด เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พร้อมกับเข้าห้องทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้จากโรงพยายาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านแมด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านในโครงการบ้านพอเพียงงบปี พ.ศ.2564 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ให้กับนายสมบูรณ์ ศรีโคตร อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตัวเอง แต่ถึงแม้จะมีอิสระแต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปรงใสในองค์กรและลดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป้นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้

นายดนตรี เจริญสุข นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยระตำบล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ก่อนส่งโรงพยาบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดกับปศุสัตว์อำเภอบุณฑริกและอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแมด ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลบ้านแมด ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564

นายเสา หลายพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 อปท.บริหารจัดการพลังงานปี 2564 เป้าหมายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 50 คน เพื่อประชุมปลุกและปรับปรุงแผนสร้างความเข้มแข็ง อปท. ปี 2563 และประชุมปลุกปรับแผนต่อยอดโรงเรียนพลังงานชุมชน ปี 2563

คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนในเขตตำบลบ้านแมด ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด ผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานวัดป่าหนองขามใหญาเจริญธรรม บ้านหนองขามใหญ่ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ