Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านแมด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บ้านแมด ร่วมให้การต้อนรับ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก ในการออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมกับมอบนโยบายในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

วันที่ 13 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมอบรมโครงการปลุกเยาวชน สร้างเกราะป้องกัน รู้เท่าทันอบายมุก โดยมี ท่านกิตติณรงค์ มาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ระธานสภาอบต.บ้านแมด วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอบุณฑริกและวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เฮือนฮ่วมแฮง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลย์มังสาหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ ชมรม อปพร.ตำบลบ้านแมด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อปพร.ทต.เหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของ ชมรม อปพร.ตำบลบ้านแมด ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 นาย

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายดนตรี เจริญสุข นายกอบต.บ้านแมดมอบหมาย นางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง รอง นาย อบต.บ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง วางรากฐานในการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านแมด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้จัดการธนาคารขยะและประชาน จำนาน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ธนาคารขยะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินกิจกรรมวันแรกอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลักการ 3ช. การบริหารจัดการธนาคารขยะและการจัดสวัสดิการ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย วันที่ 6 กันยายน 2655 แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ การทำถังขยะเปียกและการทำเตาเผาขยะลดมลพิษ พร้อมกับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมแก่ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน ประเภทครัวเรือนและประเภทหมู่บ้านของตำบลบ้านแมด ในโครงการประกวดหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอบุณฑริก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ชนะ โดยมีนางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง รองนายก อบต.บ้านแมด นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ประธาน สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแมดร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับนายกรุงสมัย จันทะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นายนารี วาที ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นางรจนา อินทร์ทอง ผู้จัดการธนาคารขยะบ้านหาดทรายคูณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะและการบริหารธนาคารขยะในชุมชน ณ ธนาคารขยะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดร่วมกับอำเภอบุณฑริก ผู้นำชุม สมาชิกสภา ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนตำบลบ้านแมด ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัดและชุมชนให้มีความยั่งยืน ณ วัดคูหาสวรรค์ หมู่ 1 โดยมีการทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมพร้อมถวายจตุบัจจัยชัยทาน เพื่อนำรายได้มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาศในชุมชนต่อไป หลังจากพิธีทำบุญตักบาตร มีกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด วัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและทุพพลภาพได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและได้รับการรักษาทันท่วงทีในรายที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดุแลสุขภาพช่องปาก ปัญหาและโรคเกี่ยวกับช่องปาก พร้อมกับตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลบุณฑริก

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ