iit eit
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

>

พนักงานส่วนตำบล

ว่าง

นักวิชาการศึกษา


ครู

นางรัชนก พรมวงษ์

ครู ชำนาญการ

นางนาราพิมพ์ มากมูล

ครู ชำนาญการ

นางราตรี แก่นการ

ครู ชำนาญการ

นางดาววิไล คำพีระ

ครู ชำนาญการ พิเศษ

นางสุตินา กัลยานีย์

ครู ชำนาญการ

นางสมหมาย วงษ์ด้วง

ครู ชำนาญการ

นางสมภาร สมดวง

ครู ชำนาญการ

นางพิศสมัย กันยามา

ครู ชำนาญการ

นางอัมพร แสนทวีสุข

ครู ชำนาญการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรนิชชา บุทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรัตติยา ไชยเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพาวรรณ ผิวจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนาระณี ศรีสุข

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางไพรวัลย์ แก้วนวล

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวมนัสนันท์ คำวัน

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

นางสาวรัตนา จันทะเกษ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางพิกุล ทีอุทิศ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวฐิดาวรรณ พุ่มจันทร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางลำพูน สืบผล

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ