กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยภัทร บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนาตยา วงษ์บุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ครู

นางรัชนก พรมวงษ์

ครู คศ. 2

นางนาราพิมพ์ มากมูล

ครู คศ. 2

นางราตรี แก่นการ

ครู คศ. 2

นางดาววิไล คำพีระ

ครู คศ. 2

นางสุตินา กัลยานีย์

ครู คศ. 2

นางสมหมาย วงษ์ด้วง

ครู คศ. 2

นางสมภาร สมดวง

ครู คศ. 2

นางพิศสมัย กันยามา

ครู คศ. 2

นางอัมพร แสนทวีสุข

ครู คศ. 2


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอรนิชชา บุทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรัตติยา ไชยเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพาวรรณ ผิวจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนาระณี ศรีสุข

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางไพรวัลย์ แก้วนวล

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวมนัสนันท์ คำวัน

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

นางสาวรัตนา จันทะเกษ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางพิกุล ทีอุทิศ

คผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุภาพร จันทร์แจ่ม

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางลำพูน สืบผล

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ