Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยภัทร บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนาตยา วงษ์บุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ครู

นางรัชนก พรมวงษ์

ครู คศ. 2

นางนาราพิมพ์ มากมูล

ครู คศ. 2

นางราตรี แก่นการ

ครู คศ. 2

นางดาววิไล คำพีระ

ครู คศ. 2

นางสุตินา กัลยานีย์

ครู คศ. 2

นางสมหมาย วงษ์ด้วง

ครู คศ. 2

นางสมภาร สมดวง

ครู คศ. 2

นางพิศสมัย กันยามา

ครู คศ. 2

นางอัมพร แสนทวีสุข

ครู คศ. 2


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ว่าง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรัตติยา ไชยเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพาวรรณ ผิวจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนาระณี ศรีสุข

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางไพรวัลย์ แก้วนวล

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวมนัสนันท์ คำวัน

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวรัตนา จันทะเกษ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางพิกุล ทีอุทิศ

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสุภาพร จันทร์แจ่ม

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ