สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

iit eit
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมค่ายทักษะภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมค่ายทักษะภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2567 โดยเรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 -12.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน โดยเรียนรู้จากเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างแรงกระตุ้นให้เด็กมีเจตคติที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เรียนรุ้กิจกรรมร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนอายุระหว่าง...

[ 10-05-2567 ] Hits:6

โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อลดอัตราความชุกโรคพยาธิ และเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการรักษาและป้องกันตนเองจากโรคพยาธิ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ภูดิน ชั้น 2 องค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดย นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเป็นประธานในพิธีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วยประชาชน...

[ 26-04-2567 ] Hits:191

โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ รุ่นที่ 1

วันที่ 24 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อลดอัตราความชุกโรคพยาธิ และเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการรักษาและป้องกันตนเองจากโรคพยาธิ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ภูดิน ชั้น 2 องค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดย นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเป็นประธานในพิธีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วยประชาชน...

[ 24-04-2567 ] Hits:289

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านนาแคน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

[ 02-04-2567 ] Hits:2

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ