Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

นายอำเภอบุณฑริก ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบบ้านแมด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บ้านแมด ร่วมให้การต้อนรับ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก ในการออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมกับมอบนโยบายในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

[ 15-09-2565 ] Hits:21

โครงการปลุกเยาวชน สร้างเกราะป้องกัน รู้เท่าทันอบายมุข

วันที่ 13 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมอบรมโครงการปลุกเยาวชน สร้างเกราะป้องกัน รู้เท่าทันอบายมุก โดยมี ท่านกิตติณรงค์ มาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ระธานสภาอบต.บ้านแมด วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอบุณฑริกและวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เฮือนฮ่วมแฮง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลย์มังสาหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

[ 13-09-2565 ] Hits:17

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจการ อปพร. จาก เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ ชมรม อปพร.ตำบลบ้านแมด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อปพร.ทต.เหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของ ชมรม อปพร.ตำบลบ้านแมด ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 50 นาย

[ 09-09-2565 ] Hits:19

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายดนตรี เจริญสุข นายกอบต.บ้านแมดมอบหมาย นางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง รอง นาย อบต.บ้านแมด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง วางรากฐานในการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านแมด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้จัดการธนาคารขยะและประชาน จำนาน 50 คน...

[ 06-09-2565 ] Hits:11

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ