Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ดำเนินโครงการอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมประปาหมู่บ้าน(ขั้นสูง)) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่14 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่คณะผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้สามารถควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ตลอดจนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราห์ปัญหากิจการประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[ 14-09-2564 ] Hits:15

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 13 กันยายน 2564

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านแมด เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พร้อมกับเข้าห้องทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้จากโรงพยายาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

[ 13-09-2564 ] Hits:25

โครงการบ้านพอเพียง

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านแมด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านในโครงการบ้านพอเพียงงบปี พ.ศ.2564 ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ให้กับนายสมบูรณ์ ศรีโคตร อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

[ 25-08-2564 ] Hits:26

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยระตำบล

นายดนตรี เจริญสุข นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยระตำบล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ก่อนส่งโรงพยาบาล

[ 15-07-2564 ] Hits:225

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ