iit eit
กองคลัง

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจีรวรรณ จันทวี

นักวิชการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี สร้อยจิตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางมัณฑนา จอมขวัญ

เจ้าพนักงานพัสดุ งานชำนาญงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวภัชภิชา ทองแสวง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุดาพร โมฬีชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวลักขณา เบ้าคำกอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรารัตน์ ทำละเอียด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายยุทธกร ลือเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ