Hot News :

<!— Header —->

สำนักงานปลัด

<!— Rows 1 —->

พันจ่าโทประจิตร ทองใบ

หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นายธวัชชัย คณะพันธ์

นิติกรชำนาญการ

นางนันทิญา รัตนางกูร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสมคิด ราชพันธ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นางหทัยทิพย์ จอมหงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าสิบตรีสีเนียม มหาชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกประดับเกียรติ ประสมทอง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

<!— Rows 4 —->

นายชาติชาย สีหล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 5 —->

นายสายทอง ตู้ทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววิชุดา ศรประสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรชัย พันธ์นิล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

<!— Rows 6 —->

นายสมสุข แก้วนวล

คนสวน (ผู้มีทักษะ)

นายวิสันต์ แท่นคำ

ช่างปูน (ผู้มีทักษะ)

นายสุประดิษ แท่นคำ

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

<!— Rows 6 —->

นายหนูการ ธงไชย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายขันทอง ธิญารัญ

พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

นายหนูกร บัวลา

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน)

<!— Rows 7 —->

นายอิทธิพล ฉัตรสุวรรณ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน)

นายยุทธกร ลือเดช

คนงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ