Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยภัทร บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนาตยา วงษ์บุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรัชนก ดาราช

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านหาดทรายคูณ

นางนาราพิมพ์ มากมูล

ครู คศ.1 ศพด.บ้านหาดทรายคูณ

นางราตรี แก่นการ

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านนาแคน

นางดาววิไล คำพีระ

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านแมด

นางสุตินา กัลยานีย์

ครู คศ.1 ศพด.บ้านแมด

นางสมหมาย วงษ์ด้วง

ครู คศ.1 ศพด.บ้านแมด

นางสมภาร สมดวง

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

นางพิศสมัย กันยามา

ครู คศ.1 ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

นางอัมพร แสนทวีสุข

ครู คศ.1 ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนพรักษ์ หาคำบุตร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรวพรรณ สายเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวภูษิตา ชิดเชื้อ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนาระณี ศรีสุข

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหาดทรายคูณ

นางไพรวัลย์ แก้วนวล

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแคน

นางสาวมนัสนันท์ คำวัน

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแคน

นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแมด

นางสาวรัตนา จันทะเกษ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางพิกุล ทีอุทิศ

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวณัฐธิดา วะลา

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสุภาพร บัวดก

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ