Hot News :

<!— Header —->

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Rows 1 —->

นายชัยภัทร บุญล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวนาตยา วงษ์บุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรัชนก พรมวงษ์

ครู 

นางนาราพิมพ์ มากมูล

ครู 

<!— Rows 3

—->

นางราตรี แก่นการ

ครู 

นางดาววิไล คำพีระ

ครู 

นางสุตินา กัลยานีย์

ครู 

<!— Rows 4 —->

นางสมหมาย วงษ์ด้วง

ครู 

นางสมภาร สมดวง

ครู 

นางพิศสมัย กันยามา

ครู 

<!— Rows 5 —->

นางอัมพร แสนทวีสุข

ครู 

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 6 —->

ว่าง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรัตติยา ไชยเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพาวรรณ ผิวจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

<!— Rows 7 —->

นางสาวนาระณี ศรีสุข

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางไพรวัลย์ แก้วนวล

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวมนัสนันท์ คำวัน

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

<!— Rows 8 —->

นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวรัตนา จันทะเกษ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

<!— Rows 9 —->

นางพิกุล ทีอุทิศ

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

ว่าง

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสุภาพร จันทร์แจ่ม

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ