Hot News :
วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 11:06

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กองคลัง จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ