Hot News :
วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 10:04

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ