Hot News :

ข่าวกิจกรรม

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด คณะบริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ครูนักเรียน ส.อบต.บ้านแมด อปพร. ประชาชน ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา งนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ เขื่อนสิรินธร บ้านหาดเหนือ(คุ้มดอนงัว) หมู่ 11 ตำบลบ้านแมด โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธ์ปลาจากกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดร่วมกับพลังานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานและกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก อาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแมด  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  ร่วมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว   ในระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านแมด

คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบลบ้านแมด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตตำบลบ้านแมด ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 โดยการเดินรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกับตรวจลูกนำ้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน

นายดนตรี เจริญสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนขยะสร้างสุขตำบลบ้านแมด ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพร้อมกับร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การป้องกันและการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันโรค 

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นำจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ในการจัดการภับพิบัติ อันส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4/2563 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุประจำปี โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลบุณฑริก

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อยู่ในดับใด?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ